Irish language

Manglam de chultúr agus de spraoi le fáil i gcoláistí Ghael Linn i dTír Chonaill

COLÁISTÍ GHAEL LINN: Is beag duine óg a chaith seal sa Ghaeltacht nár bhain idir thairbhe agus sult as, bíodh siad ag foghlaim Gaeilge – yep, thig leis na ranganna bheith sultmhar fosta! –  nó ag dreapadóireacht ar charraige ar imeall na farraige nó ar snámh i mbádaí ar chósta álainn Ghaeltacht Thír Chonaill 
Robert McMillen

IS BEAG duine óg a chaith seal ag coláiste samhraidh sa Ghaeltacht nach ndeachaigh an t-eispéireas go mór i bhfeidhm air nó uirthi.

Is dócha gur chaith sibhse, lucht léite an leathanaigh seo, trí sheachtaine ag foghlaim Gaeilge, ag freastal ar chéilithe móra, ag súgradh  ar an fharraige, ag suirí le déagóirí eile, ag siúl bóithre  iargúlta tuaithe – agus ag baint an dú-shuilt as.

Tá rud éigin speisialta faoi chúrsaí Gaeltachta. 

Tugann na saoire deis do dhaoine óga faiteacha seal a chaitheamh i measc a macasamhla féin agus a bhféin-mhuinín a thógáil.

Do chuid mhór acu, is é an chead uair a chaith siad seal fada ar shiúl óna dtuismitheoirí agus is thar a bheith tábhachtach é do dhaoine óga ag an aois sin ag a bhfuil siad ag dul i méadaíocht. Thig leo bheith neamhspleách ach tá gach tacaíocht agus cuidiú agus spreagadh thart orthu má bhíonn sé de dhíth.

Is minic cairdeas saoil tosaithe le linn cúrsa Gaeltachta agus chonaic mé féin é agus mé i Mín a Chladaigh agus i Rann na Feirste blianta fada o shin an dóigh a nascann daoine óga as cúlraí éagsúla lena cheile ar bhonn thar a bheith nádúrtha. 

(Tá an teastas agam go fóill a dheimhníonn go bhfuair mé scoláireacht Ghaeltachta agus é sínithe ag Pádraig Ó Baoighill!) 

Tugtar rite de passage (deasghnáth aistrithe saoil) go minic ar chúrsaí Gaeltachta cionn is go dtagann daoine chun an bhaile agus iad níos aibí ná mar a bhí siad nuair a chuaigh siad ar an bhus trí sheachtaine roimhe.

Ar an heagraíochtaí a chuireann cúrsaí Gaeltachta ar fáil, tá Gael Linn, a reáchtálann dhá choláiste in iar-thuaisceart Thír Chonaill, Coláiste Mhachaire Rabhartaigh agus Coláiste Bhun an Inbhir, an dá cheann acu suite i gceantracha láidre Gaeltachta. 

Aithníodh feabhas na gcoláistí arís eile nuair a fuair Gael Linn tuairisc an-dearfach ó chigirí na Roinne Oideachais agus Scileanna i mbliana.

“Bhain na scoláirí an-taitneamh agus an-tairbhe as na himeachtaí iarnóna deá-eagraithe a bhain le hamhráin agus le damhsaí Gaelacha, b’inmholta an cleachtas comhoibríoch a sonraíodh idir na cinnirí, múinteoirí agus scoláirí chun eispéireas ar theanga agus chultúr na Gaeilge a chur chun cinn,” a dúirt na cigirí.

“Spreag na múinteoirí na scoláirí chun foghlama ar shlí sciliúil trí thimpeallacht tharraingteach foghlama a chruthú agus bhain siad úsáid mhaith as teicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide chun an fhoghlaim a threisiú.”

“Bhí cáilíocht na ceannaireachta agus na bainistíochta an-éifeachtach."

Leis an bhéarlagair a chur ar leataobh, fuair na cigirí amach go raibh gach duine ag obair go dlúth le cheile leis an eispéireas oideachasúil is fearr (idir labhairt agus fhoghlaim na Gaeilge) a thabhairt do na páistí ach go raibh sin á chur i gcrích i gcuideachta imeachtaí sultmhara den chead scoth. 

Deir Réamonn Ó Ciaráin, Bainisteoir Réigiúnach Gael Linn, go dtugtar gach cuidiú do scoláirí an Ghaeilge a labhairt le ranganna sultmhara agus le himeachtaí spraíúla agus go mbíonn foireann Gael Linn i gcónaí ar fáil le cabhair a thabhairt.

“Tá fios agus fianaise againn go gcuidíonn cúrsaí s’againne le daltaí marcanna níos airde a fháil sna scrúduithe Gaeilge a dhéanann siad ach déanann muid ár ndícheall  a chinntiú go mbíonn laethanta saoire den scoth ag na daltaí agus go mbeidh cuimhní iontacha acu a mhaireas fad a saoil,” ar sé.

Ar na cuimhní sin, beidh áilleacht an tírdhreacha. Amharcann Coláiste Mhachaire Rabhartaigh amach ar an Aigéan Atlantach i bParóiste Chloich Chionnaola. 

Cuirtear trí chúrsa ar fáil sa choláiste, cúrsa coicíse i mí an Mheithimh agus dhá chúrsa trí seachtaine, ceann i mí Iúil agus ceann i mí Lúnasa.  

Tá Bun an Inbhir suite i nGaoth Dobhair agus cuirtear réimse leathan spórt uisce agus imeachtaí taobh amuigh ar fáil; cadhcáil, cóstáil, ropaireacht anuas, treodóireacht. Is ar an Ghaeilge labhartha a dhírítear aird na ndaltaí ar na cúrsaí seo ar fad. 

Bíonn dhá chúrsa trí seachtaine i mBun an Inbhir agus gach bliain, cuireann Gael Linn oiliúint d’fhoireann na gcúrsaí.

“Cuireann cúrsaí s’againn go mór le Gaeilge labhartha na scoláirí agus lena scileanna sóisialta fosta,” arsa Póilín Uí Cheannúbháin, Bainisteoir Choláistí Mhachaire Rabhartaigh.

“Is cinnte nach mbeadh cúrsaí Gael Linn chomh rathúil agus atá siad gan cuidiú na mban tí a bhfuil blianta taithí acu, agus na scileanna ard-chaighdeánacha atá ag an fhoireann idir mhúinteoirí agus cheannairí. Is cinnte go mbíonn na daltaí sona ar chúrsaí Gael Linn."

Is áit iontach í Bun an Inbhir toisc go bhfuil an Ghaeilge an-láidir sa cheantar, arsa Póilín agus tá na daltaí ar aon intinn léi.

“Bhuail mé le cairde ó gach áit thart timpeall na tíre. Thig leat do chuid Gaeilge a fheabhsú ann tríd an spórt, an cheol, an damhsa agus an spórt uisce,’ arsa Niamh ó Ard Mhacha.

Agus tá Meghan Mhic Thiarnáin ó Ghael Linn ar aon intinn léi:”Gael Linn have almost forty years’ experience in organising Gaeltacht courses and we continually improve our courses both from an Irish language learning point of view and with regard to our extracurricular activities. 

“Students love our water sports which it goes without daying are delivered by fully qualified professionals so I’d encourage students to sign up for a course with Gael Linn where you can improve your Irish, make friends and get involved in all the great craic,” ar sí.

Agus tá tuismitheoirí breá sásta le cúrsaí Ghael Linn chomh maith.

‘Fabulous experience for the kids. Both daughters went from aged 13 and then 11. Both now completely fluent. Encouraging independence and confidence. Absolutely recommend,” arsa Pauline, Tuismitheoir ó Chontae Átha Cliath

:: Is féidir foirm a íoslódáil ag www.gael-linn.ie nó tuilleadh eolais a lorg ó eolas@gael-linn.ie nó 01 6751200.

Enjoy reading the Irish News?

Subscribe from just £1 for the first month to get full access

Topics

Categories

Irish language

Today's horoscope

Horoscope


See a different horoscope: