301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Irish language

Tá deis úr ar fáil do dhaoine ar fud na cruinne Gaeilge a fhoghlaim

GAEIL ÓGA I MONTREAL: Is léir go bhfiul daltaí Ollscoil Concordia i Montreal, Ceanada ag dúil go mór leis an téarma úr agus iad ag glacadh páirte in #trasnanadtonnta, feachtas atá ag nascadh Gael ar fud na cruinne ar twitter
Robert McMillen

Rinne an tUas. Joe McHugh TD, an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht as an Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin, tionscnamh nua foghlama ar líne ar feadh an tsaoil ar an Ghaeilge agus ar an chultúr Gaelach a sheoladh Dé Luain na seachtaine seo, thar ceann Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Is é Fáilte ar Líne an chéad chéim i dtreo an Ghaeilge (ab initio) agus an cultúr Gaelach a fhoghlaim ó áit ar bith ar domhan. 

Sa tionscnamh, bainfear leas as saineolas aitheanta Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar réimse na foghlama digití agus ar an Ghaeilge chun deis a thabhairt do gach duine ar domhan an teanga a fhoghlaim. 

Díreofar go príomha ar an diaspóra é, ar an phobal “Éireannach nua” agus ar dhaoine a rinne staidéar ar an Ghaeilge ar scoil agus a bhfuil fonn orthu filleadh ar staidéar a dhéanamh uirthi arís. 

Beidh rannpháirtithe in ann dul ar aghaidh ó chúrsaí bunleibhéil go cúrsaí ardleibhéil agus beidh siad in ann céim iomlán sa Ghaeilge agus sa chultúr Gaelach a dhéanamh más mian leo déanamh amhlaidh - agus an méid sin a dhéanamh ar líne ar fad. 

Fáilte ar Líne á chómhmhaoiniú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta faoin Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge agus le tacaíocht ón gCrannchur Náisiúnta. 

Meastar an tionscnamh a bheith ina chéim thábhachtach i dtreo láithreacht na Gaeilge ar domhan agus ar líne a mhéadú; i dtreo ceangal a dhéanamh leis an diaspóra Éireannach; agus i dtreo deiseanna chun staidéar a dhéanamh in Éirinn agus cuairt a thabhairt uirthi a chur chun cinn.  

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an tAire McHugh go léiríonn an fiontar nua spreagúil an dóigh gur féidir linn an nua-theicneolaíocht agus an nuálaíocht a úsáid chun ár dteanga agus ár gcultúr a roinnt le pobail nua timpeall na cruinne. 

“Mar Aire Stáit atá freagrach as an Ghaeilge, agus i mo ról roimhe seo mar Aire Stáit don Diaspóra, tuigim go rímhaith an spéis agus an paisean dochreidte atá ann dár dteanga agus dár gcultúr ar fud an domhain. 

“Táim cinnte go léireofar é seo i líon agus éagsúlacht na rannpháirtithe a mheallfaidh ‘Fáilte ar líne’.

Ní hamháin go gcuirfidh pobal na hÉireann agus an diaspóra thar lear suim mhór sa chúrsa seo ach spreagfaidh sé go leor daoine sa bhaile fosta, daoine ar mhaith leo dul i ngleic leis an teanga in athuair, chomh maith le pobail nua anseo in Éirinn a bheadh ag bualadh leis an teanga den chéad uair, b’fhéidir. 

“Tá sé seo tráthúil go háirithe agus muid ag ceiliúradh Bhliain na Gaeilge 2018, agus muid ag nascadh le cainteoirí Gaeilge ar fud an domhain le cibear-Ghaeltacht #TrasnaNadTonnta an tseachtain seo. 

“Ba mhaith liom an fhoireann i DCU a mholadh, agus go háirithe an tOllamh Comhlach Mairéad Nic Giolla Mhichíl, as a gcuid oibre chun an tionscadal seo a thabhairt chun críche,” ar sé.

Seoladh an chéad gharsprioc shuntasach den tionscadal le linn na hócáide, mar ar

seoladh Irish 101. 

Is Ollchúrsa Oscailte ar Líne é seo agus tá sé ar cheann de na chéad chúrsaí dá chineál ina dtairgtear foghlaim na Gaeilge ar leibhéal domhanda.  

Maidir leis an Ollchúrsa Oscailte ar Líne, a thosófar an 29 Eanáir, tá sé á sholáthar i gcomhar le FutureLearn, an t-ardán foghlama sóisialta ag a bhfuil breis agus seacht milliún foghlaimeoir ar fud an domhain agus comhpháirtíochtaí le geall le 100 ollscoil ar domhan.  Chomh maith leis sin, soláthróidh Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath Ollchúrsa Oscailte ar Líne ar Ríomhaireacht Ardfheidhmíochta. Tosófar ar FutureLearn an lá céanna é.

Dúirt Mark Lester, an Stiúrthóir um Fhorbairt Comhpháirtíochtaí in FutureLearn go bhfuil Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar cheann den 50 ollscoil is fearr faoi 50 bliain d’aois atá ag múnlú thodhchaí an ardoideachais, institiúid nuálach san oideachas ar líne. 

“Tá ríméad orainn go ndeachaigh sí i mbun comhpháirtíochta linn chun an cúrsa ar líne, Irish 101, a sholáthar<” ar sé.

“Tá sé go hiontach a bheith ag obair le foireann chomh tiomanta sin atá dírithe ar an eispéireas digiteach is mó cáilíocht a sholáthar d’fhoghlaimeoirí ar fud an domhain agus táimid ag súil go mór lena fháil amach cad a bheimid in ann a bhaint amach le chéile sna míonna agus sna blianta atá le teacht.” 

Tá an tionscadal á stiúradh ag an Ollamh Comhlach Mairéad Nic Giolla Mhichíl ó Fiontar agus Scoil na Gaeilge i gcomhpháirt le The Ideas Lab san Institiúid Náisiúnta um Fhoghlaim Dhigiteach in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. 

Baintear leas as speisialtóirí Gaeilge, as teicneolaithe foghlama agus as taighdeoirí digiteacha fud fad na hollscoile sa tionscadal ceannródaíoch.

Dúirt an tOllamh Comhlach Nic Giolla Mhichíl gur mhaith leis an ollscoil deis a thabhairt don chéad ghlúin, don dara glúin agus don tríú glúin den diaspóra Éireannach tuilleadh eolais a ghnóthú ar an Ghaeilge agus ar an chultúr Gaelach. 

“Is údar spreagtha é breathnú ar an líon ard ollscoileanna idirnáisiúnta a thairgeann cúrsaí ar an nGaeilge agus ar an gcultúr Gaelach.,” ar sí.

“Tá súil againn go mbeidh deis againn obair le han-chuid de na hollscoileanna sin chun sineirgí a chruthú idir a gcláir féin agus Fáilte ar Líne le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. 

“Ba mhaith linn a chinntiú freisin go mbeidh foghlaimeoirí in ann teacht go hÉirinn agus taithí phearsanta a ghnóthú ar an nGaeilge agus ar na Gaeltachtaí.”

Dúirt an tOllamh Comhlach Nic Giolla Mhichíl “gur féidir freastal ar dhaoine ar fud an domhain lenár gcomh-pháirtíocht straitéiseach le FutureLearn, rud a chabhróidh le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath cur leis an gclú dea-bhunaithe atá uirthi as rochtain ar an ardoideachas a dhéanamh níos daonlathaí trí fhoghlaim ar líne.”

Le Irish 101, tairgfear tús eolais ar na nithe seo, i measc ábhair eile: an Ghaeilge; Ogham agus an chéad scríbhneoireacht sa Ghaeilge; beannachtaí agus mallachtaí; ainmneacha Gaeilge agus an mhiotaseolaíocht.  

Is féidir le foghlaimeoirí clárú ar líne do roinnt roghanna foghlama solúbtha.  

Níl ag teastáil ach gléas agus nasc Idirlín. 

Tá an clárúchán don chúrsa, Irish 101, ar oscailt faoi láthair agus chláraigh na mílte foghlaimeoir don chúrsa cheana féin.  

Cláraigh do Irish 101 ag https://www.futurelearn.com/courses/irish-language.

:: Beidh na mílte Gaeil fud fad na cruinne ag glacadh páirt i bhfeachtas idirnáisiúnta an tseachtain seo mar chuid de Bhliain na Gaeilge. Is í aidhm #TrasnaNadTonnta ná na Gaeil fud fad an domhain a spreagadh chun a gcuid Gaeilge a úsáid ar Twitter. Is iad na grúpaí oideachais ICUF agus Fulbright a chuir tús leis i mí Bealtaine anuraidh agus tá Bliain na Gaeilge lán sásta tacú leo i mbliana. 

Cuireadh tús leis ar an Luan 22 Eanáir, agus cheana féin seoladh os cionn 2,500 tweetanna ó níos mó ná 50 tír. 

Beidh an feachtas ag leanúint ar aghaidh go dtí an Aoine bheag seo 26 Eanáir, agus táthar ag súil le Gaeil ar fud na cruinne a bheith ag tweetáil as Gaeilge, agus iad ag baint úsáide as na haischlibeanna #TrasnaNadTonnta agus #Gaeilge2018. 

:: Beidh seimineár ar an Ghaeilge á reáchtáil ag Ollscoil Learpholl i Londain an Aopine Bheag seo.

Tabharfaidh seimineár na hAoine cainteoirí ó na trí ionad Gaeilge sa Bhreatain le chéile (ag ollscoileanna i Learpholl/Londain, Sheffield agus Cambridge) mar aon le speisialtóirí eile ó Éirinn agus ón Bhreatain.

Is í an aidhm atá ag an seimineár ná plé a dhéanamh ar chleachtas teagaisc na Gaeilge, na litríochta agus na bhfoirmeacha cultúrtha eile atá inniu ann sa Ríocht Aontaithe, in Éirinn,agus i gcomhthéacsanna Eorpacha eile. Cad iad na líonraí atá ann chun tacú le foghlaimeoirí, múinteoirí agus grúpaí cultúrtha Gaeilge? Cé chomh mór is atá an Ghaeilge i gcuraclaim in ollscoileanna sa Ríocht Aontaithe? Cad atá amach romhainn?

Enjoy reading the Irish News?

Subscribe from just £1 for the first month to get full access

Irish language

Today's horoscope

Horoscope


See a different horoscope:  


301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.